Poslání a cíle | Mateřské centrum Klubíčko Kroměříž
 Skočit na obsah

Naše poslání a cíle

Poslání

Občanské sdružení Mateřské centrum Klubíčko je neziskovou organizací. Naším posláním je:

 • posilování hodnot rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohy rodičů, mateřské a otcovské role ve společnosti,
 • podpora právní ochrany rodiny, mateřství a rovných příležitostí mužů a žen,
 • prostřednictvím komunitní práce napomáhání ohroženým skupinám obyvatelstva k aktivní seberealizaci,
 • koordinování, propagování, rozšiřování poslání a činnosti sdružení.

Cíle

Mezi naše hlavní cíle patří:

 • poskytování služeb rodičům pečujícím zejména o děti předškolního věku za účelem prevence sociálního vyloučení způsobeného déletrvající sociální izolací,
 • podpora aktivního trávení volného času rodičů s dětmi,
 • poskytování doprovodných služeb k prevenci sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti, především služeb hlídání dětí,
 • provozování mateřského centra v Kroměříži – poskytování veřejného prostoru a herny pro vzájemné setkávání rodičů a dětí, těhotných i široké veřejnosti,
 • organizování programů a kroužků pro děti kojeneckého, předškolního až školního věku,
 • pořádání víkendových a vícedenních akcí pro rodiny s dětmi,
 • odstraňování překážek bránících ženám v účasti na trhu práce, především poskytováním služeb hlídání dětí a pořádáním školení a kurzů,
 • vytváření podmínek pro soulad rodinného a pracovního života,
 • zlepšení společenského postavení matek a otců na mateřské a rodičovské dovolené,
 • zprostředkování poznatků o výchově, zdraví, vzdělávání, psychologii a ochraně životního prostředí,
 • pořádání akcí pro veřejnost, zlepšení soudržnosti mezi obyvateli a rozvoj komunity,
 • spolupráce se státními i nestátními organizacemi,
 • spolupráce s médii,
 • hledání finančních zdrojů a získávání finančních prostředků na práci sdružení vlastní činností.


Klubíčko Kroměříž, z. s.
Albertova 4062
767 01 Kroměříž
tel: 737 206 708
Kontakt
Provozní doba
© 2015 Klubíčko Kroměříž
klubickokm@klubickokm.cz
Kontaktujte nás na telefonu: 737 206 708

Newsletter eMotanice Klubíčko na Facebooku